مقاله

راهنمای نگارش خلاصه مقالات کنگره پزشکی ورزشی:

خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.

*لطفا مقاله را به با توجه به موارد زیر به آدرس   drfmoradi@yahoo.com  ایمیل کنید:

در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:

 • تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.
 • مقالات برگزیده بر اساس، فرمت، کیفیت، خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
 • هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.
 • در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
 • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
 • مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد.
 • خلاصه مقاله نباید قبلا در مجلات علمی چاپ شده و یا در دست بررسی و داوری باشد. همچنین قبل در کنگره داخلی یا خارجی ارائه و یا چاپ نشده باشد.
 • خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند ” نتیجه در حال بررسی می باشد” و اکیدا خودداری شود.

* در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:

عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز

عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:

۱تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان باشد.

۲برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman  استفاده گردد.

۳عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه ۱۴ نگارش گردد.

۴متن خلاصه مقاله با فونت اندازه ۱۲ و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

۵حاشیه از هر طرف ۲ سانتی‌متر منظور گردد.

دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله

* مقالات اصیل (Original Articles):

۱حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی ۵۰۰ کلمه و انگلیسی ۴۵۰ کلمه می‌باشد.

۲–  خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:

 • سابقه و هدف (Background and Objective)
 • مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
 • یافته‌ها (Results)
 • نتیجه گیری (Conclusion)
 • واژه‌های کلیدی (Keywords)

* مقالات مروری (Review articles):

۱حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی۳۵۰ کلمه و انگلیسی ۳۰۰ کلمه) می‌باشد.

۲مقالات مروری تشریحی (Narrative)  ، سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند .

۳خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:

 • سابقه و هدف (Background and Objective)
 • روش جستجو (Search Method)
 • یافته‌ها (Results)
 • نتیجه گیری (Conclusion)
 • واژه‌های کلیدی (Keywords)

 ——————————————————————————

لطفا مقاله را به با توجه به موارد زیر به آدرس   drfmoradi@yahoo.com  ایمیل کنید:

 • ذکر نام مقاله و نام نویسنده  در Subject
 • ذکر شماره تماس برای ارتباط
فهرست