قابل توجه شرکت کننده گان، گواهی شرکت در دوره ها و سمینارهای افرادی که تا مورخ ۲۲ مهر ماه ثبت نام کنند، در همان روز سمینار و یا دوره، پس از پایان کلاس ارائه می گردد در غیر این صورت گواهی ها ۲۰ روز پس از پایان کنگره ارائه خواهد شد.

حامیان
فهرست